Ulusal Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Milli Savunma Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a. Ulusal Savunma Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı Yönetmeliği” kararlarına nazaran Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı gayesiyle giriş imtihanı yapılacaktır.

b. Müfettiş Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi Ulusal Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) vazife yapacaktır.

c. Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

ç. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Şurası onaylı denklik evrakını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d. Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin ismi, adresi ve işyerindeki unvanlarını ”Son İşyeri Bilgileri” sekmesinden gireceklerdir.

e. İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

f. Bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayın tarihinden sonra Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Müracaat mühletince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurundaki genel koşulları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki tahsil kurumlarının; Hukuk, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Memleketler arası Bağlar, Maliye, İktisat ve İşletme programlarının birinden mezun olmak,

c. Tablo-1’de bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarından (KPSS), Tablo-1’de bulunan her bir takım unvanı için belirtilen ilgili puan tiplerinden taban puanı almış olmak,

d. Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

e. Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat dokümanı ile birlikte istenen doküman ve bilgileri vermiş bulunmak.

3. MÜRACAAT ŞEKLİ

a. Çevrimiçi (online) müracaatlar, 20 Eylül 2023-01 Ekim 2023 (23.59’a kadar) tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. formüllerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, bu dilekçelere yanıt verilmeyecek ve süreç yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı imtihan tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten T.C. Ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında müracaat sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilip yazılı imtihana girecek adayların en geç 25 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar Ulusal Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ilişkin “TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07” İBAN numaralı hesaba (T.C. Ziraat Bankası 4’üncü Levent Şubesi, ‘MSÜ İmtihan Fiyatları Hesabı’ Hesap İsmi, ‘97508907-5007’ Hesap Numarası) yazılı imtihan için KDV dahil 450 (dörtyüzelli) TL ( yatırmaları ve havale/EFT formu açıklama kısmına kesinlikle sırasıyla “TC kimlik numarası, İsmi, Soyadı ve MSB Müfettiş Yardımcılığı Sınavı” ibaresini yazmaları gerekmektedir.

d. Giriş imtihanına başvuranlardan taammüden gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Yazılı imtihan:

(1) Yazılı imtihan 04 Kasım 2023 tarihinde, test yordamında Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından Hava Harp Okulu Yerleşkesi/İstanbul’da yapılacaktır.

(2) Yazılı imtihana çağrılacak aday sayısı atama yapılacak takım sayısının 20 katını geçmemek üzere tespit edileceğinden 300 (üç yüz) kişi olacaktır. Müracaatların incelenmesinden sonra yazılı imtihana katılabilecek adaylara ait liste KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. Son sıradaki aday ile birebir puana sahip adaylar da yazılı imtihana çağrılır.

(3) Yazılı imtihan hukuk kümesi (Anayasa hukuku, yönetim hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, uygar hukuk), iktisat kümesi (Makro ve mikro iktisat, milletlerarası iktisat, para, banka ve kredi), maliye kümesi (Maliye teorisi ve maliye siyaseti, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, kamu maliyesi) ve muhasebe kümesi (Genel muhasebe, mali tahlil ve teknikleri) sorularından oluşur. Yazılı imtihan KPSS puan tiplerine nazaran, farklı tartıda soru kümeleri oluşturularak iki farklı kitapçık formunda tanzim edilerek yapılacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her imtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm imtihan kümelerinin ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. İmtihan kümelerinden rastgele birinden 60 puandan aşağı not alan adayın başka imtihan kümelerine ait imtihan kağıtları kıymetlendirilmez.

(4) Adaylar için ayrıyeten imtihan giriş evrakı düzenlenmeyecek olup adaylar imtihana geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

(5) Adaylara imtihanda kullanılmak üzere kırtasiye (kalem, silgi, kalemtıraş vb.) gereci verilmeyecek, adaylar bu gereçleri yanında getirecektir.

(6) İdarece imtihan sonuçlarının adaylara duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde birden fazla aday tarafından ortak itiraz dilekçesi verilmemesi kaydıyla, adaylar yazılı imtihana ait itirazlarını Ulusal Savunma Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığına yapacaktır. İtiraz edecek adayların Ulusal Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ilişkin “TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07” İBAN numaralı hesaba [T.C. Ziraat Bankası 4.Levent Şubesi Hesap No: 97508907-5007] KDV dahil 300 (Üçyüz) TL yatırmaları ve havale/EFT formu açıklama kısmına kesinlikle sırasıyla “TC kimlik numarası, İsmi, Soyadı ve MSB Müfettiş Yardımcılığı İtiraz” ibaresini yazmaları gerekmektedir. Müteakiben yazılı imtihana ait itirazlarını içeren ıslak imzalı dilekçelerini elden yahut posta kanalıyla Tfş.Krl.Bşk.lığına teslim edecek/göndereceklerdir. Belirtilen formda ve müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece konulmayacaktır.

b. Kelamlı imtihana gelirken adayların yanında getireceği evraklar:

(1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Aday Müracaat Formu, (https://personeltemin. msb.gov.tr adresinden temin ederek bilgisayarda büyük harfle doldurulacak, yazıcı vasıtasıyla çıktısı alınarak son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak ve imzalı olarak teslim edilecektir.)

(2) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut kurum yahut noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Konseyi onaylı denklik evrakının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

(3) Geçerlilik mühleti dolmamış KPSS sonuç dokümanı,

(4) Sabıka kaydı,

(5) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen Askerlik durum dokümanı ile birlikte)

(6) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti (1 Adet)

(7) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

c. Kelamlı Sınav

(1) Yapılan yazılı imtihan sonucunda başarılı olan adaylar ile kelamlı imtihan tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak takım sayısının 4 katını geçmemek üzere, 60 (altmış) aday kelamlı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

(2) Kelamlı imtihanda İmtihan Konseyi tarafından adaylar;

(a) Bilgi seviyesi (hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisine ait bilgi düzeyi)

(b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının müfettişlik mesleğine uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden farklı başka puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b-e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır.

(3) Kelamlı imtihanda başarılı olabilmek için, imtihan şurası lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.

ç. Değerlendirme

(1) Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı puanların ortalamasından oluşur.

(2) Adaylar giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanarak, atama yapılacak takım sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere başkaları yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların muvaffakiyet sırası belirlenirken giriş imtihanı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından gereksinim duyulması halinde seçim kademelerine ait faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

(2) Giriş imtihanının tüm etaplarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta yahut başka irtibat araçlarıyla imtihan sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Ayrıyeten T.C. Ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında imtihan sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kararları yeterince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

(4) Kelamlı imtihan sonucunda atamaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin. msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacak ayrıyeten adaylara yazılı olarak posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Bu yüzden adaylar irtibat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Ulusal Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!