Tokat Karayaka Belediyesi 2 memur alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tokat ili Karayaka Belediye Başkanlığı’na 2 memur alımı yapılacaktır.

KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE

MEMURU ALIM İLANI

Tokat ili Karayaka Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1-BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden İşlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

f) İlan edilen takım için aranan öbür müracaat koşullarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL KAİDELER:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan tiplerinden taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu, Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından www.karayaka.bel.tr temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Misyonunu devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

h) 3 adet biometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

i) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi. (Adaylar kaidelerini sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen evrakların aslının müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;
Üstte sayılan müracaat evraklarını 25/10/2023-27/10/2023 tarihleri ortasında (yapılacak müracaatların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri ortasında olması şartıyla), Karayaka Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Karayaka/Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 Erbaa/TOKAT adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

a) Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, müracaat tarihleri içerisinde Belediyemizin karay[email protected] mail adresine müracaat yapabileceklerdir,

b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

* Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirmesini müteakip 03/11/2023 tarihinde Belediyemizin www.karayaka.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.

* İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

* İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belinmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Kusurlu adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Karayaka Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Sözlü imtihan 10/11/2023 günü saat 09.00’da başlamak üzere Karayaka/Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 Erbaa/TOKAT adresindeki Karayaka Belediye Başkanlığı – TOKAT adresinde yapılacaktır. Kelamlı imtihan tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:
Kelamlı imtihan;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
. Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzuları ile

takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensip ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile İlgili Temel Mevzuat bahislerinde 15′ er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.karayaka.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Karayaka Belediyesi 2 memur alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!