Tapu Kadastro Müdürlüğü 72 işçi alımı yapacak! İşte, müracaat koşulları ve ayrıntılar

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet ünitelerinde çalıştırılmak maksadıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve ünitesi belirtilen 27 (yirmi yedi) adet Kontratlı Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Kontratlı Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi durumlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-2 nci hususunun birinci fıkrasının (b) bendine nazaran KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle işçi alımı yapılacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan kaideleri taşımak.

2) Müracaat yapılacak unvan ile birebir unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun; “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak.

B-Özel Şartlar

1) Kontratlı Tekniker

a) 2022 yılı KPSS (B) kümesi P93 puan tipinden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme kısımlarından mezun olmak. (Farklı kısım mezunlarının müracaatları geçersiz sayılacaktır.)

c) Arşiv araştırması olumlu olmak.

2) Kontratlı Muhafaza ve Güvenlik Görevlisi

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkum olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın kapalı alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kabahatleri, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan
malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş kabahatlerinden mahkûm olmamak.

3) Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak durumlar için, önlisans, öbür üniteler için lise mezunu olmak.

c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-P94) puan cinsinden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

ç) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik vazifelisi kartına sahip olmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.)

d) İlanda belirtilen son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış yerde ve vardiyalı sistemde çalışmaya pürüz durumu olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, bayanlarda 165 cm’den kısa uzunluklu olmamak. Adayın uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla
olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, uzunluğunun son iki sayısından çıkarıldığında ortadaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı ve bedensel mahzuru bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) hususlarında belirtilen konular tam teşekküllü sıhhat kurumlarından alınacak sıhhat heyeti raporuyla belgelendirilecektir.)

ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU HALİ VE SÜRESİ

1) Müracaatlar, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı – Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Müracaat esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, isimli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu evrede adaylardan doküman istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve
düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri dokümanlar ayrıyeten yayımlanacaktır.

3) Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1. Müracaat süreçleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları OfisiKariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) kümesi puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme süreci gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek
aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki işçi alımları için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.)

2. KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı konuma yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, konum için belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış yahut aldatıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan
veya reddedilen adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi evvel olan adaya, doğum tarihi de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan adaya öncelik tanınacaktır.

3. Şahsî Bilgileri Müdafaa Kanunu gereği, müracaat değerlendirme/yerleştirme sonuçları yalnızca Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıyeten liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5. Atanmaya hak kazanıp mühleti içerisinde başvurmayan, müracaatları reddedilen, feragat eden, ataması iptal edilen yahut vazifeye başladıktan sonra rastgele bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Tapu Kadastro Müdürlüğü 72 işçi alımı yapacak! İşte, müracaat koşulları ve ayrıntılar

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!