Harran Üniversitesi 29 kontratlı işçi alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Ünitelerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran 2022 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlarda toplam 29 (yirmi dokuz) adet (özel bütçeden) kontratlı işçi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

I) GENEL KOŞULLAR:

1- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel kaideler aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P94) puan çeşitlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) unsuruna nazaran kontratlı işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına birebir unvanda müracaat yapamaz Lakin ilgili mevzuat mucibince yola uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık mühlet kaidesine tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek şartı ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu hususa karşıt durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama etabında ilgili evrakın ibrazı istenecektir.)

5- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm durumlar için haftalık çalışma müddeti 40 saati aşmayacak formda ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dahil) kuralını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak.

II) ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:

1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” konumuna başvuracak adayların ilan son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan kaideleri taşıması ve yeni Özel Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat aslına nazaran vardiyalı çalışmasına ve iç/dış yerlerde çalışmasına mani durumunun olmaması gerekmektedir.

2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, ağır bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan unsurlarla süreç yapılan üniteleri olmak üzere; tüm ünitelerinde istihdam edilecek şahısların nöbet adabı çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında yahut gece vardiyasında çalışmasında sıhhat, toplumsal yahut ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

3-“Destek Personeli” takımına başvuracak adayların ilan son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm ünitelerinin ve etraf paklık (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi hedefi ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış yerlerde çalışmasına pürüz durumunun olmaması gerekmektedir.

III) MÜRACAAT FORMU:

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen dokümanları ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için nitelik kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için müracaat yapıldığı yahut istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal süreç yapılacaktır.

IV) İSTENEN EVRAKLAR:

1) İş Talep Formu (Gerekli evraklar kısmından temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)

2) Adayların başvurduğu konumu belirten dilekçesi (Gerekli evraklar kısmından temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)

3) 2022 KPSS (B) sonuç dokümanı internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç dokümanı online müracaat sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

4) Mezuniyet Evrakı (barkodlu e-Devlet çıktısı yahut tahsil evrakının bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır.)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak. (Askerlik durum dokümanı ilgili alana yüklenecektir.)

6) Kimlik fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir.)

7) 1 adet vesikalık fotoğraf (İlgili alana yüklenecektir.)

8) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı yahut onaylı fotokopisi. (İlgili alana yüklenecektir.) (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü unsurunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimin muvaffakiyetle tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının doküman teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik mühleti olmak.)

9) Özel kurallarda istenilen çalışma dokümanı (belgeler online müracaat sistemindeki “çalışma belgesi” kısmına yüklenecektir.) Çalışma dokümanının ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıyeten isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) gerekmektedir.

. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

V) MÜRACAATLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile teslim edilecek yer ve vakit müracaat bitim tarihi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen takım sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan müddeti içerisinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

1) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen dokümanlar sırasıyla ve eksiksiz bir biçimde hazırlanmış olarak müracaat yeri olan Harran Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na imza karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

3) Kontratlı çalışanın, hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.

4) Bu ilanda yer almayan konular için Genel Kararlar geçerlidir.

VI) ATAMA İÇİN İSTENEN DOKÜMANLAR:

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek evraklar, müracaat vakti, evrakların teslim edilme hali ve öbür kaideler Üniversitemiz www.harran.edu.tr adresinden ayrıyeten ilan edilecektir.

Bilgi için:

Personel Daire Başkanlığı : 0 414 318 30 00

Dahili : 2411-2262

9779/1-1

Harran Üniversitesi 29 kontratlı işçi alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!