Adana Büyükşehir Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 30 zabıta memuru alımı yapılacaktır.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLK KERE ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliğine nazaran aşağıda takım unvanı, sınıfı, takım derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının üstte belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1) MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen zabıta memuru takımına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan müracaat koşullarını taşımak.

2) MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KOŞULLAR:

. İlan edilen zabıta memuru takım unvanı için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+ -) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (boy ve kilo tespitleri uygulama imtihanına girmeden evvel tabip nezaretinde Belediyemizce yapılacaktır.)

. İmtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat Sırasında;

İmtihana girmek isteyen adaylar, www.adana.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları müracaat formlarının çıktısını alıp imzalayarak Müracaat Formuna aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.

Müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

i) Hangi takıma müracaat edeceğine dair dilekçesi (Adaylar koşullarını sağladığı sırf bir takıma müracaat yapabileceklerdir.)

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 27/11/2023 – 01/12/2023 tarihi mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

b) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta yahut öbür biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Adayların uzunluk ve kilo tespitleri uygulama imtihanına girmeden evvel tabip nezaretinde Belediyemizce

yapılacaktır.

d) Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip 11/12/2023 tarihinde Belediyemizin www.adana.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” Belediyemizin (www.adana.bel.tr) resmi internet adresinden temin edilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Zabıta memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, kelamlı ve uygulamalı imtihan 18/12/2023-22/12/2023 tarihleri ortasında saat 09:00’da başlamak üzere Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Bulvarı Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu Altı Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Sözlü ve uygulamalı imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü imtihan;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat bahislerini kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılacaktır.

7. İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü imtihan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan, 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.

Sınavda kıymetlendirme; Kelamlı imtihanın %50’si, uygulamalı imtihanın %50’si alınarak imtihan puanı hesaplanır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması kuraldır.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediye tarafından yapılan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlara müracaat eden adayların muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilen takımların bir kısmını hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adana Büyükşehir Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!